ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักบินน้อย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางพยอม วิชุมา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 31
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43801 เด็กชายภัควัฒน์ พูนผล 2/11  
2 43811 เด็กชายศรัทธาเทพ หาญศึกษา 2/11  
3 43798 เด็กชายพิธาน ดวงดารา 2/11  
4 43772 เด็กชายคนาฒย์พนต์ ขาวดี 2/11  
5 43776 เด็กชายชยานันต์ หมายดี 2/11  
6 43807 เด็กชายรวีโรจน์ ตรงศูนย์ 2/11  
7 43786 เด็กชายธนากร สมบัติ 2/11  
8 43766 เด็กชายกรภัทร ประมูลศรี 2/11  
9 43805 เด็กชายภูริภัทร แสบงบาล 2/11  
10 43784 เด็กชายธนธรณ์ พรหมทอง 2/11  
11 43792 เด็กชายปฏิพัฒน์ พูนมั่น 2/11  
12 43845 เด็กชายพิเชษฐ์ ถนอมมาก 2/12  
13 43860 เด็กชายอภินันท์ โสวพรรณ 2/12  
14 43850 เด็กชายรชานนท์ พวกดี 2/12  
15 43836 เด็กชายปฏิพล แก้วงาม 2/12  
16 43839 เด็กชายปรเมษฐ์ วังสันต์ 2/12  
17 43834 เด็กชายนิติธร ชูกิจวัฒนกุล 2/12  
18 43823 เด็กชายเจษฎา ยงคง 2/12  
19 43892 เด็กชายพงศกร แซ่เตียว 2/13  
20 43864 เด็กชายขจรนาม บุญราศี 2/13  
21 43872 เด็กชายชัยวัฒน์ ใจเย็น 2/13  
22 43882 เด็กชายธีรเมธ กมลวัฒนานนท์ 2/13  
23 43404 เด็กชายธนินท์ ลิ้มถวิล 2/3  
24 43502 เด็กชายพัทธพล สังข์จันทร์ 2/5  
25 43514 เด็กชายศุภวิชญ์ สุขสิน 2/5  
26 43507 เด็กชายเมฆรินทร์ วาจาสัตย์ 2/5  
27 43498 เด็กชายพงศ์เพชร โพธิ์สาธิ 2/5  
28 43480 เด็กชายกิตติธัช อิทธิผล 2/5  
29 43484 เด็กชายณัชพงษ์ หมายกล้า 2/5  
30 42644 เด็กชายคณพัฒน์ วิชุมา 2/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  30 คน
เพศหญิง =  0 คน