ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วิทย์สร้างสรรค์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสุนันทา นามสว่าง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 315
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45756 ด.ช.ชนินทร ชิงชัย 1/7  
2 45803 ด.ช.ดรัสพงศ์ ดามาพงษ์ 1/8  
3 45028 เด็กชายนิติพัฒน์ สมานวัน 2/5  
4 45052 เด็กชายอธิวัฒน์ ก่อแก้ว 2/5  
5 45074 เด็กชายปันเปรม สมรูป 2/6  
6 45057 เด็กหญิงฉัตรแก้ว วงสุยะ 2/6  
7 45126 เด็กชายศุภษร แผ่นใหญ่ 2/8  
8 44428 เด็กชายพงศธร แสงจันทร์ 3/10  
9 44181 เด็กชายจิรภัทร ยั่งยืน 3/6  
10 44204 เด็กหญิงพัชรินทร์ ฮาดบุตร 3/6  
11 44183 เด็กหญิงชนัญญา อุไร 3/6  
12 44185 เด็กหญิงชาลิสา กุลัสนาม 3/6  
13 44218 เด็กหญิงสุธินันท์ กงแก้ว 3/6  
14 44184 เด็กหญิงชนิตา อันทะไชย์ 3/6  
15 44272 เด็กชายเจนภูมิภพ ทวีรัตน์ 3/7  
16 44302 เด็กชายสมัชญ์ บุญสุยา 3/8  
17 44308 เด็กหญิงอรกช เสียงวังเวง 3/8  
18 44279 เด็กหญิงทัศนวรรณ เกษร 3/8  
19 44299 เด็กหญิงวีร์สุดา หมายมี 3/8  
20 44310 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อุ้มพิมาย 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  10 คน