ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ข้อสอบออนไลน์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางปานชนก ขันอ่อน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 27
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41747 นายเธียรนิติ บูรณ์เจริญ 4/8  
2 41891 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์กลาง 5/11  
3 42080 นายอิทธิกร จันทินมาธร 5/12  
4 44675 นางสาวณัฐธิชา ศุภนาม 5/12  
5 41959 นายภัทรวรรธ ม่วงอ่อน 5/13  
6 41800 นายพฤฒิพร สาจีน 5/14  
7 41821 นายสุรศักดิ์ วงศ์เนตร 5/14  
8 41703 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง 5/6  
9 41845 นางสาวธนพรรณ วรรณศิริ 5/6  
10 41879 นางสาวกัญญารัตน์ สุบินยัง 5/6  
11 44625 นางสาวไอลดา สังข์จันทร์ 5/6  
12 41698 นายนภดล กองทุน 5/7  
13 41784 นายไชยวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง 5/7  
14 44631 นายพฤฒิพงษ์ อภิวัชรารัตน์ 5/7  
15 41805 นายภานุวัฒน์ พรหมบุตร 5/7  
16 41956 นางสาวพีรญา เฉิน 5/8  
17 41823 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์ 5/8  
18 41909 นายลัทธพล สายเสมา 5/8  
19 41953 นางสาวพัชริดา สุขศรี 5/8  
20 44647 นางสาวอภิญญา ศิริไสย 5/8  
21 41796 นางสาวเบญญาภา วิวาสุข 5/8  
22 44637 นางสาวจรัสศรี รัตนาที่วัฒน์ 5/8  
23 44638 นายชนะชนน์ นาโสก 5/8  
24 41893 นางสาวดวงกมล พิมพ์บุตร 5/8  
25 43177 นางสาวเบญจมาภรณ์ พลณรงค์ 6/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  11 คน