ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ประดิษฐคิดสร้างสรรค์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายจารุวัฒน์ ภูนะยา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45274 ด.ช.ปัณณธร เพิ่มเพียร 1/11  
2 45277 ด.ช.พสิษฐิ์ บุญศรี 1/11  
3 45395 ด.ช.พุฒิพงศ์ ยาวยืน 1/14  
4 45384 ด.ช.ธนภูมิ นวะมะวัฒน์ 1/14  
5 45375 ด.ญ.จิราภา ธรรมปัญญาสาน 1/14  
6 44937 ด.ช.เสฏฐวุฒิ ศิริ 1/2  
7 45194 ด.ช.พิริยกร ศิลารักษ์ 1/9  
8 44376 เด็กชายธวัชชัย อุทร 2/10  
9 44394 เด็กชายโยธิน ศรีภักดิ์ 2/10  
10 44377 เด็กชายธินิศ สุขแสวง 2/10  
11 44375 เด็กชายธนิตพงศ์ ตรองอุดมสกุล 2/10  
12 44448 เด็กชายกฤษย์กร สายศรีแก้ว 2/11  
13 44503 เด็กชายญาณพัฒน์ ลาดนาเลา 2/14  
14 44064 เด็กชายตาณวี เสาวรส 2/3  
15 44062 เด็กชายณัติพัฒน์ เรืองวงศ์วุฒิ 2/3  
16 44127 เด็กชายวริทธิ์ แสงโสมวงศ์ 2/4  
17 44116 เด็กชายปุญญพัฒน์ สุขสบาย 2/4  
18 44283 เด็กชายธนวัฒน์ เตียวเจริญโสภา 2/8  
19 44401 เด็กหญิงสิรินภา นิยมเหมาะ 2/9  
20 44370 เด็กหญิงฑิฆัมพร แก้วก้อง 2/9  
21 43943 เด็กหญิงวิภาดา ชัยพานิช 3/14  
22 43970 เด็กหญิงจรรย์ธร กาญจนรักษ์ 3/14  
23 43919 เด็กหญิงดวงฤทัย โพธิ์ศิริ 3/14  
24 43481 เด็กชายคฑาเดช หลวงสนาม 3/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  6 คน