ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คหกรรม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวชมทิพา กะภูทิน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45216 ด.ช.คมน์คณุตม์ สิริไสย์ 1/10  
2 45282 ด.ช.ภูตะวัน ศรีกลับ 1/11  
3 45327 ด.ญ. สุภารัตน์ พันนาศรี 1/12  
4 45296 ด.ญ. จณิสตา สมัครสมาน 1/12  
5 45300 ด.ญ. ฐิตินันท์ มณีโชติสกุล 1/12  
6 45359 ด.ญ.มิณฑิตรา วิสาพล 1/13  
7 45367 ด.ญ.สาวิณี ไทยสูง 1/13  
8 45338 ด.ญ.ชฎาเพชร ชาญประโคน 1/13  
9 44992 ด.ช.ธีราทร วงศ์วัฒนไชย 1/4  
10 45006 ด.ช.ศรพิรมย์ มหรรทัศนพงศ์ 1/4  
11 45003 ด.ญ.รัตตมณี สิงจานุสงค์ 1/4  
12 45073 ด.ช.ปัณณวิชญ์ บุติมาลย์ 1/6  
13 45094 ด.ช.กิตติพงศ์ จารัตน์ 1/7  
14 45129 ด.ญ.สุนัญญา สารภี 1/7  
15 45132 ด.ช.เอกศักดิ์ ยืนยาว 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  8 คน