ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม งานถัก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวรัชนีกร เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44708 นายบุญหลง สุขเทอญ 5/14  
2 41765 นางสาวมรรษกร นาคโทน 5/14  
3 44719 นางสาวสุดธิดา หอมหวล 5/14  
4 44707 นางสาวเนตรนที ศรีแก้ว 5/14  
5 42104 นางสาวปพิชญา คำทอง 5/15  
6 42030 นางสาวกนกลักษณ์ พรหมสุวรรณ์ 5/15  
7 42075 นางสาวอนันตญา บุตรเทศ 5/15  
8 41714 นางสาวรัฎฎา คงทน 5/5  
9 41695 นางสาวธนิตา กูลรัตน์ 5/6  
10 41705 นางสาวพรพรรษา สาสนานนท์ 5/6  
11 42022 นางสาวศิริกานต์ คำภูมิ 5/6  
12 44623 นางสาววงสวัณณ์ คัชชิมา 5/6  
13 40533 นางสาวชนกานต์ สุระวิทย์ 6/1  
14 43233 นางสาวอังคณา สิทธิสอน 6/11  
15 43229 นางสาวพัชรินทร์ เกษรแก้ว 6/11  
16 43232 นางสาวรวิรรณ สังเกตกิจ 6/11  
17 43967 นางสาวณัฐชาพร เพียซ้าย 6/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  16 คน