ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คหกรรม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42654 นายทัตพงษ์ จันทร์มณี 4/12  
2 42626 นายพีรวัฒน์ บุญมา 4/15  
3 42538 น.ส.อัญชนิตา โภคะสวัสดิ์ 4/7  
4 42492 นายกฤตภาส อ่อนศรี 4/7  
5 42637 นายสุทธิพงษ์ ประดุจชนม์ 4/8  
6 44801 น.ส.เพ็ญนภา จารัตน์ 4/8  
7 40675 นายณัฐนันท์ งามมี 6/6  
8 40593 นายพอเพียง ทองประดับ 6/7  
9 40568 นายจิรภัทร สมานไทย 6/7  
10 40598 นายภัคนันท์ เจียงอนันต์ 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  2 คน