ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เกษตร ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายครรชิต คงสำราญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44424 เด็กชายประธาน สุรสิทธิ์ 2/11  
2 44749 เด็กชายธันยบูรณ์ แก้วเนตร 2/11  
3 44437 เด็กชายรัชชานนท์ พรายแก้ว 2/11  
4 44487 เด็กหญิงสุขฤทัย สมในใจ 2/12  
5 44477 เด็กหญิงเมธาวิณี สุขเอี่ยม 2/12  
6 44220 เด็กหญิงอภิชญา ชัยอินทร์ 2/6  
7 44230 เด็กชายชัชวาล เปล่งปลั่งศรี 2/7  
8 44240 เด็กชายธีรโชติ ใจดี 2/7  
9 44267 เด็กชายอรรณพ ผลเจริญ 2/7  
10 44260 เด็กชายไรวินทร์ ระวังชื่อ 2/7  
11 44262 เด็กชายวิทวัส กระจ่างจิตร 2/7  
12 44249 เด็กชายพงษ์นรินทร์ เมฆกัลจาย 2/7  
13 44288 เด็กหญิงปรัชญ์ปวีร์ ถาวร 2/8  
14 44275 เด็กชายชนินทร์ เกิดพุ่ม 2/8  
15 44295 เด็กหญิงวาสิตา หาญศึกษา 2/8  
16 44273 เด็กชายเจริญ ดวงดี 2/8  
17 44541 เด็กหญิงจรรยาคุณ บุญปัญญา 2/8  
18 44248 เด็กชายเป็นต่อ เชื้อลี 2/8  
19 44280 เด็กหญิงทัศนีย์ จีนเท่ห์ 2/8  
20 44286 เด็กหญิงนันทิยา สิทธิสังข์ 2/8  
21 44265 เด็กชายศุกล งามอัศวเดชากุล 2/8  
22 44308 เด็กหญิงอรกช เสียงวังเวง 2/8  
23 44291 เด็กหญิงรุจิรา รุ่งสว่าง 2/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  10 คน