ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักบัญชีน้อย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45223 ด.ญ.ณัฐชยา สุขยิ่ง 1/10  
2 45224 ด.ญ.ณัฐริกา โสฬส 1/10  
3 45109 ด.ช.ทองธาร ภิรมย์ 1/7  
4 45112 ด.ช.ธนาวิชช์ มีปะทัง 1/7  
5 45114 ด.ช.ธีร์ธวัช สมัครสมาน 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  2 คน