ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม อุตสาหกรรม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสิทธิพล นามสว่าง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44133 เด็กชายกฤตานนท์ ไกรสูงเนิน 2/5  
2 44307 เด็กชายอภิสิทธิ์ ล่อดงบัง 2/8  
3 44285 เด็กชายนนทพัทธ์ จาธุนิน 2/8  
4 44278 เด็กชายณัฐวุฒิ มากแสน 2/9  
5 43756 เด็กหญิงศลิตตา ทองนวล 3/10  
6 43827 เด็กชายณัฐภัทร แก่นอากาศ 3/12  
7 43839 เด็กชายปรเมษฐ์ วังสันต์ 3/12  
8 43820 เด็กชายจักราวุธ สายแก้ว 3/12  
9 43836 เด็กชายปฏิพล แก้วงาม 3/12  
10 43816 เด็กชายกิตติกร งามสง่า 3/12  
11 43799 เด็กหญิงพิธุนิภา มะลิหอม 3/12  
12 43826 เด็กชายณฐพร ไหมทอง 3/12  
13 43952 เด็กชายอนุภัทร สมรูป 3/14  
14 43925 เด็กชายธนวัฒน์ สุกิมานิล 3/14  
15 43935 เด็กชายภาณุพงศ์ พูนผล 3/14  
16 43928 เด็กชายพงศกร แผ่นจันทร์ 3/14  
17 43941 เด็กชายเรืองฤทธิ์ หวลระลึก 3/14  
18 43944 เด็กชายวิศรุต แก้วพินิจ 3/14  
19 43939 เด็กชายรพีพัฒน์ พวงจำปา 3/14  
20 43533 เด็กชายชาคริต ชูเชิด 3/6  
21 43556 เด็กชายรัชพล วงค์จันทร์ 3/6  
22 43570 เด็กชายอภิสิทธิ์ อุส่าห์ดี 3/6  
23 43548 เด็กชายปริญญา อุตทา 3/6  
24 43554 เด็กชายยศกร มีสิทธิ์ 3/6  
25 43559 เด็กชายเรืองฤทธิ์ แซ่เตีย 3/6  
26 43640 เด็กชายทองธนากร จรจรัญ 3/9  
27 43297 เด็กชายเกียรติก้อง ศรีไทย 3/9  
28 43715 เด็กชายอภิชา ผนึกดี 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  26 คน
เพศหญิง =  2 คน