ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ประชาสัมพันธ์ ม.ต้น ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวกมลทิพย์ ประวิง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43794 เด็กชายปัณณวิชญ์ บุญสุยา 2/11  
2 43857 เด็กชายศักดิ์กมล มากมูล 2/12  
3 43859 เด็กหญิงโศภิตา วิเศษ 2/12  
4 43832 เด็กหญิงตรึงฤทัย บูรณ์เจริญ 2/12  
5 43819 เด็กหญิงจรรยารัตน์ พอกเพิ่มดี 2/12  
6 43895 เด็กหญิงพิมลพรรณ ทวีเหลือ 2/13  
7 43944 เด็กชายวิศรุต แก้วพินิจ 2/14  
8 43937 เด็กชายมีนกร มังกร 2/14  
9 43930 เด็กชายพลวิเศรษฐ์ เหลือสุข 2/14  
10 43913 เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีตัมภวา 2/14  
11 43921 เด็กชายทีฆทัศน์ ถิ่นอุ้มชู 2/14  
12 43926 เด็กชายนพรุจ จันทร์ดีศรี 2/14  
13 43917 เด็กชายณัฐวุฒิ เทียมพล 2/14  
14 43911 เด็กชายกีรติ คำนึง 2/14  
15 43935 เด็กชายภาณุพงศ์ พูนผล 2/14  
16 43350 เด็กหญิงกุลนิดา กาญจนรุจิวงศ์ 2/2  
17 43421 เด็กหญิงวรกานต์ ชมชื่นดี 2/3  
18 43428 เด็กหญิงอรกัญญา โปรยกลาง 2/3  
19 43418 เด็กหญิงภัทรภร พ่อค้า 2/3  
20 43409 เด็กชายนรภัทร อ่อนห้างหว้า 2/3  
21 43390 เด็กหญิงกุลนิภา กาญจนรุจิวงศ์ 2/3  
22 43495 เด็กชายธีรกานต์ อดกลั้น 2/5  
23 43524 เด็กชายอิทธิพัทธ ศรีสนั่นวงษ์ 2/5  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  9 คน