ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักฟิสิกส์ ICT ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ศรีสุระ 4
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41710 นายภัทระ ร่วมพัฒนา 6/4  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  0 คน