ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รถประดิษย์ประหยัดเชื้อเพลิง ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายทรงชัย บุญสุยา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44826 น.ส.ลานนา เนียมฝอย 4/11  
2 42790 น.ส.อรินชยา มุมทอง 4/11  
3 42399 นายธนากร ตุลาจันทร์ 4/11  
4 42427 น.ส.ศิริมาศ ก่ำรัมย์ 4/11  
5 42392 นายคมชาญ บุญเสริม 4/12  
6 42421 น.ส.วิรวรรณ เจือจันทร์ 4/2  
7 44753 น.ส.พิมพ์ชนก มูลทอง 4/2  
8 42424 นายศราวุฒิ นามวัฒน์ 4/4  
9 42436 น.ส.อริสา หมวดเมือง 4/4  
10 42664 น.ส.ปิ่นมณี ธรรมประดิษฐ์ 4/9  
11 42598 น.ส.ฐิตารีย์ จรัสใส 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  8 คน