ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ไม้ดอกไม้ประดับ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45262 ด.ช.ฐานัตถ์ ด้วงมุขพะเนา 1/11  
2 45394 ด.ช.พยัต ขาวงาม 1/14  
3 44967 ด.ญ.ภัทรสุดา หอมพิลา 1/3  
4 44560 เด็กหญิงพรพิชญ์ชา อินทร์เทพ 2/14  
5 44561 เด็กหญิงพรรัมภา เจริญผล 2/14  
6 44539 เด็กหญิงเกศินี พอกจันทร์ 2/14  
7 44550 เด็กหญิงณัฐณิชา พวงศรี 2/14  
8 44570 เด็กหญิงเมษา เพ็งชวด 2/14  
9 44564 เด็กหญิงเพชรนิภา เติมงาม 2/14  
10 44579 เด็กหญิงสิริอร เดชฉิมพลี 2/14  
11 43683 เด็กชายณัฐกมล คหะวงษ์ 3/10  
12 43701 เด็กชายภูมิพิพัฒน์ คุ้มจั่น 3/10  
13 43652 เด็กชายพิชิตชัย ภิญโญภาพ 3/8  
14 43664 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย สุปิงคลัด 3/8  
15 43623 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมบุตร 3/8  
16 43696 เด็กชายปวินท์ งามแสง 3/9  
17 43673 เด็กชายกล้าณรงค์ กตัญญู 3/9  
18 43707 เด็กชายศุภวิชญ์ ชวลิต 3/9  
19 43695 เด็กชายปรเมศร์ สวนภักดี 3/9  
20 43708 เด็กชายศุภเศรษฐ์ ฉัตรเจริญพร 3/9  
21 43677 เด็กชายจักรพันธ์ บุญศรี 3/9  
22 43676 เด็กชายคมชัย โคตรคำ 3/9  
23 43680 เด็กชายชญานิน แสนเพื่อน 3/9  
24 43682 เด็กชายชวพล นววิธไพสิฐ 3/9  
25 43686 เด็กชายณัฐวุฒิ รสคง 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  10 คน