ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สารานุกรมไทย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสุภาวดี ขันคำ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45029 ด.ญ.ปริยากร สร้อยเสนา 1/5  
2 45024 ด.ช.ณัฐภูมิ หาญณรงค์ 1/5  
3 45080 ด.ญ.พิมลวรรณ บุญปลิว 1/6  
4 45069 ด.ญ.ธัญสินี เงางาม 1/6  
5 45077 ด.ญ.พรนภา กงจักร 1/6  
6 45088 ด.ช.อดิศักดิ์ ครบหมาย 1/6  
7 45091 ด.ช.อัครวิชญ์ ลวดเงิน 1/6  
8 45206 ด.ช.สรรพปรีชา บรรลือทรัพย์ 1/9  
9 45175 ด.ช.การุณศิลป์ มานา 1/9  
10 44573 เด็กชายวรวัชร์โรจน์ มุลาลินน์ 2/14  
11 44551 เด็กชายทัสนันทน์ สาพันธ์ 2/14  
12 44546 เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีสรรณ์งาม 2/14  
13 44549 เด็กชายณัฏฐ์ณภัทร สถิตสุข 2/14  
14 44572 เด็กหญิงลลิตภัทร สยุมพร 2/14  
15 44563 เด็กชายพีรพัฒน์ เจือจันทร์ 2/14  
16 44581 เด็กชายสุริยน รัตนนท์ 2/14  
17 44574 เด็กชายวัชรพล เข็มเลิศ 2/14  
18 44554 เด็กชายนฤพัทธ์ งามทรัพย์ 2/14  
19 43475 เด็กหญิงอาทิตยา คงหอม 3/4  
20 43450 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ดอกศรีจันทร์ 3/4  
21 43517 เด็กหญิงสุกัญญา ผิวชา 3/4  
22 43454 เด็กหญิงพิมลพรรณ สีผุย 3/4  
23 43468 เด็กหญิงสมพิศ แจ่มใส 3/4  
24 43433 เด็กหญิงกัลยรัตน์ มูลศาสตร์ 3/4  
25 43444 เด็กหญิงนริสา จงยาว 3/4  
26 43510 เด็กหญิงวรรณิษา พระงาม 3/4  
27 43435 เด็กหญิงญาดา เหลือถนอม 3/4  
28 43464 เด็กหญิงลักษณา สุขยานุดิษฐ 3/4  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  15 คน