ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักการอ่าน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43524 เด็กชายอิทธิพัทธ ศรีสนั่นวงษ์ 3/5  
2 43512 เด็กชายศุภกร สุขยา 3/5  
3 43504 เด็กชายภานุวัฒน์ งามกล้า 3/5  
4 43482 เด็กชายชาญชัย ยวนจิต 3/5  
5 43574 เด็กชายกฤษณพงศ์ มาลีหวล 3/8  
6 43633 เด็กชายณ.ธารทอง สุทธิสารากร 3/8  
7 43647 เด็กชายปวริศ พรมวัฒน์ 3/8  
8 43663 เด็กชายสืบ ชอบรู้ 3/8  
9 43625 เด็กชายไกรฤกษ์ กรวยทอง 3/8  
10 43658 เด็กชายวรธน เรืองปริพัฒนกุล 3/8  
11 43626 เด็กชายจิตติพัฒน์ สุขนิรันดร์ 3/8  
12 43650 เด็กชายพร้อมสิน สุรพล 3/8  
13 43667 เด็กชายอัครพล จำปาจันทร์ 3/8  
14 43644 เด็กชายนิติธร กระแสโสม 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  0 คน