ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45385 ด.ช.ธนภัทร โพธิ์เงิน 1/14  
2 44938 ด.ช.อนุภาพ พันธ์ศรี 1/2  
3 44924 ด.ญ.พนิจนาฏ เสียงเพราะ 1/2  
4 44913 ด.ช.ธนพล เหรียญสมบูรณ์ 1/2  
5 44933 ด.ช.ศักดิ์รพี ศรีแก้ว 1/2  
6 44905 ด.ช.กนกพงศ์ เอกวงษา 1/2  
7 44935 ด.ญ.ศุภสุดา คำภิรมย์ 1/2  
8 44932 ด.ช.รพีพงศ์ ทำมารุ่งเรือง 1/2  
9 44928 ด.ญ.ภัทรฑิราภรณ์ แป้นแก้ว 1/2  
10 44914 ด.ช.ธนภัทร สุบินดี 1/2  
11 44941 ด.ญ.กฤษมล สว่างพื้น 1/3  
12 45092 ด.ช.อาณกร จ่าหมื่นไวย์ 1/6  
13 45103 ด.ญ.ชนม์นิภา แถบทอง 1/7  
14 45125 ด.ญ.ศิริกัลยา ผลสมหวัง 1/7  
15 45123 ด.ญ.ศศิธร พลชลี 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  7 คน