ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาษาพาสนุก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวบุษบา ชื่นงาม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45362 ด.ช.ลิขสิทธิ์ เรืองสุข 1/13  
2 45349 ด.ช.ธีรภัทร ธนภัทรดิลก 1/13  
3 45379 ด.ช.ณัฐกวี นันทา 1/14  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  0 คน