ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ธนาคารโรงเรียน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44884 ด.ญ.ธนภรณ์ มีโชค 1/1  
2 44382 เด็กชายปรเมษฐ แก่นช้าง 2/10  
3 44365 เด็กชายจิราพัชร วงษ์ทองสมัน 2/10  
4 44385 เด็กชายพัชร บุญมา 2/10  
5 44360 เด็กชายกวิน แซ่เตียว 2/10  
6 44369 เด็กชายชยานันต์ คุ้มจอหอ 2/10  
7 44379 เด็กชายนิพิฐพนธ์ เจริญมี 2/10  
8 44430 เด็กชายพลวัต สำนักนิตย์ 2/11  
9 44537 เด็กชายอิศรา สมศรี 2/13  
10 44531 เด็กชายศุภกร ควรหาญ 2/13  
11 44103 เด็กหญิงจิรนันท์ จันทร์กาบ 2/4  
12 44093 เด็กหญิงกฤตพร ชื่นจิต 2/4  
13 44108 เด็กหญิงณัฐพร หลวงโย 2/4  
14 44294 เด็กหญิงวัชรี อุดมทวี 2/8  
15 43668 เด็กชายอัษฎาวุธ แข็งกล้า 3/8  
16 42553 นายดรัณภพ แสนรังค์ 4/11  
17 42551 นายฐาปณพงษ์ รักษ์ภิรมย์ 4/13  
18 42532 นายสหรัฐ อุทธกัง 4/14  
19 42533 นายสุจินต์ โอธินทรยุทธ 4/14  
20 44852 นายสุรชาติ เอี่ยมสะอาด 4/14  
21 42566 นายนรินทร์ มาวาย 4/15  
22 44788 นายโกเมศ วรรณารักษ์ 4/7  
23 44630 นายเนติรัฐ นนทะนำ 5/7  
24 44653 นางสาวรัชนีกรณ์ ปุดเหียง 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  6 คน