ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักดาราศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสุพจน์ ประดับศรี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5
สถานที่เรียน : ห้องหมวดวิทยาศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44796 นางสาวสิตานัน ชนะชัย 5/7  
2 44795 นางสาวสร้อยฟ้า อนุเคราะห์ 5/7  
3 44793 นางสาวนพรรช พันธ์ใหญ่ 5/7  
4 44789 นางสาวณัฐชา นาคแสง 5/7  
5 42659 นางสาวปนัดดา ตาประโคน 5/7  
6 42636 นางสาวสุทธิกานต์ บัวหอม 5/7  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  6 คน