ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ ROBOT ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายกฤษฎากร แก่นดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44081 ด.ช.ภูปางรินทร์ ศรีจันทร์เวียง 1/3  
2 44255 ด.ช.ภูจินนท์ สำรวมจิต 1/7  
3 44228 ด.ช.จักรพงษ์ จุลเกษร 1/7  
4 44346 ด.ช.ยุทธนาวี หอมขำ 1/9  
5 43337 เด็กชายภูริช ศิริทิพย์ 2/1  
6 43309 เด็กชายกิตติธัช ใจองอาจ 2/1  
7 43315 เด็กชายชนินทร์ ทรัพย์โภค 2/1  
8 43324 เด็กชายเธียร ริ้วทอง 2/1  
9 43333 เด็กชายพีรพัทธ์ คนึงเพียร 2/1  
10 43341 เด็กชายวรินธร จิตหาญ 2/1  
11 43345 เด็กชายอัมรินทร์ สมฤทธิ์ 2/1  
12 43330 เด็กชายปฐมภูมิ วิทยอุดม 2/1  
13 43308 เด็กชายกิตติณัฐ เพชรสุริยา 2/1  
14 43313 เด็กชายชญาณภัทร คำสิน 2/1  
15 43342 เด็กชายศิวกร สกุลเจีย 2/1  
16 43371 เด็กชายพีรพัฒน์ แย้มงาม 2/2  
17 43414 เด็กชายพงศ์ไท กล้างาม 2/3  
18 43588 เด็กชายธนาภพ บริสารคุณ 2/7  
19 43682 เด็กชายชวพล นววิธไพสิฐ 2/9  
20 42288 เด็กหญิงเบญจรัตน์ แสงอังคนาวิน 3/1  
21 42285 เด็กหญิงบุญญรัตน์ แสงอังคนาวิน 3/1  
22 42304 เด็กหญิงเอวิตรา จินดาศรี 3/1  
23 42348 เด็กชายกิตติธัช ชาติกิจอนันต์ 3/3  
24 42359 เด็กชายปริญญ์ ประดิษฐ์แท่น 3/3  
25 42356 เด็กชายธนโชติ ใจกล้า 3/3  
26 42382 เด็กชายสิรวิชญ์ มาประจวบ 3/3  
27 42529 เด็กชายศิวกร ขอชนะ 3/6  
28 42524 เด็กชายวัฒนานนท์ พันธุ์หินลาด 3/6  
29 42531 เด็กชายสดุดี ดวงใจ 3/6  
30 42536 เด็กชายหรัณย์ เทอดสุวรรณ 3/6  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  27 คน
เพศหญิง =  3 คน