ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โอ้เอ้วิหารราย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43622 เด็กหญิงกอบทอง ปัญญางาม 3/8  
2 43631 เด็กหญิงชลลดา สุจินพรัหม 3/8  
3 42581 น.ส.รุ่งนภา บุญกอบ 4/14  
4 42582 น.ส.วรรณพร ก่ำรัมย์ 4/8  
5 42587 น.ส.สุจิตรา อินธิสาร 4/9  
6 41777 นายกัณเอนก เพชรเก่า 5/8  
7 44642 นางสาวนันท์นภัส สุขสมาน 5/8  
8 44640 นางสาวณิชารีย์ ขบวนดี 5/8  
9 41887 นางสาวชลยาดา ผลเจริญ 5/8  
10 41921 นางสาวสุดารัตน์ ตุ่มนวล 5/8  
11 40612 นายกานต์ มิ่งมงคล 6/10  
12 40562 นางสาวอัลลฎา พลายด้วง 6/3  
13 40650 นายศักดิ์ชัย อดกลั้น 6/3  
14 40652 นายศิวกานต์ ศรีมารักษ์ 6/3  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  10 คน