ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วรรณคดีไทย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวันเพ็ญ ตันทะอธิพานิช
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42430 นายสิทธิชัย อุดมทวี 4/14  
2 42741 นายเหมรัศมิ์ เย็นใจ 4/14  
3 44848 นายธนากร ประโพทานัง 4/14  
4 42636 น.ส.สุทธิกานต์ บัวหอม 4/7  
5 42596 นายชิตพล ผู้สมเก่า 4/8  
6 42631 น.ส.รวิพร โศกหอม 4/9  
7 44606 นางสาวปรางทิพย์ ชูเชิด 5/5  
8 44603 นางสาวปติมา สุขประโคน 5/5  
9 41900 นางสาวพรนิภา วุฒิยา 5/7  
10 41912 นางสาววาริศา ธุรานุช 5/7  
11 44627 นางสาวกรกมล พวงขจร 5/7  
12 44636 นางสาวอินธิรา สมชื่อ 5/7  
13 40864 นายจักรพงษ์ กรมภักดิ์ 6/16  
14 43246 นายเกียรติศักดิ์ ยอดรักษ์ 6/16  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  8 คน