ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาษา PASA ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสาโรช มงคล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44028 เด็กหญิงนงนภัส บุญพูนเลิศ 2/2  
2 44016 เด็กหญิงจิดาภา วาจำรัมย์ 2/2  
3 44060 เด็กหญิงณัฐพร พรพิพัฒน์ 2/3  
4 44083 เด็กหญิงวิภาวดี เปรียบดีสุด 2/3  
5 44077 เด็กชายปุญญพัฒน์ โพธิ์ทอง 2/3  
6 44056 เด็กชายคณิศร ชมชื่นสิริพัฒนะ 2/3  
7 44075 เด็กชายปรรินทร์ แผ่นใหญ่ 2/3  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  4 คน