ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม การอ่านแนว PISA ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวลาวัณย์ พุจารย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45415 เด็กหญิงกัญญาวรรณ แซ่ลิ้ม 2/12  
2 44067 เด็กชายธนโชติ ลำภู 2/3  
3 43377 เด็กหญิงรพีพรรณ วงษ์บุญ 3/2  
4 43350 เด็กหญิงกุลนิดา กาญจนรุจิวงศ์ 3/2  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  3 คน