ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ปริศนาพาสนุก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42916 นายธัณปกรณ์ จันชารี 4/12  
2 42567 น.ส.นันทิกานต์ บุตรงาม 4/16  
3 44868 น.ส.อาภัสรา จันทาทิพย์ 4/16  
4 42501 น.ส.ฐาปนี ตระกูลวรรณานนท์ 4/4  
5 42426 น.ส.ศิรภัสสร ช่อทับทิม 4/4  
6 42469 น.ส.พันธิตรา ลบไธสง 4/4  
7 42497 น.ส.จิณัฐตา พิศเพลิน 4/5  
8 42461 น.ส.นัทฐมน คงทน 4/7  
9 44790 น.ส.ณัฐชา เครือยศ 4/7  
10 42546 นายจตุรวิทย์ บรรจถรณ์ 4/8  
11 42544 น.ส.ขวัญศรี แก้วลอย 4/9  
12 43216 นางสาวพัชริดา คงดวงดี 6/10  
13 43221 นางสาววีณา ประจันทร์ 6/10  
14 43223 นายสิปกร โฉมใส 6/10  
15 43190 นางสาวอนิลธิดา บุญมาคาร 6/7  
16 40787 นางสาวนลินรัตน์ แสวงสุข 6/7  
17 40774 นางสาวณัฐธยาน์ จันทะพันธ์ 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 22 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  14 คน