ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คำคม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44899 ด.ญ.มิ่งกมล นามมุงคุณ 1/1  
2 45293 ด.ช. กฤตภาส สมานสวน 1/12  
3 45294 ด.ช. กฤษฎา เชาว์ชอบ 1/12  
4 44942 ด.ญ.กัลยารัตน์ ยิ้มเป็นยวง 1/3  
5 44951 ด.ญ.ณัฐมน สุวรรณภูสิทธิ์ 1/3  
6 44950 ด.ช.ณัฐพล ประเสริฐศรี 1/3  
7 44949 ด.ช.ณัฐพล เกลี้ยงพร้อม 1/3  
8 44975 ด.ช.อณรรญฏชิน เรียบร้อย 1/3  
9 44976 ด.ช.อดิศักดิ์ คงศรี 1/3  
10 45052 ด.ช.อิธิวัฒน์ ก่อแก้ว 1/5  
11 45150 ด.ช.ปัณณทัต ร่าหมาน 1/8  
12 45155 ด.ช.พิพัฒน์ หอมนวล 1/8  
13 45162 ด.ช.วรโชติ บุญร่วม 1/8  
14 45146 ด.ช.ธนกฤต อภิชาตวาณิช 1/8  
15 45170 ด.ช.สุรพรรณ วงค์เหิม 1/8  
16 44035 เด็กหญิงปิยวรรณ สุขนึก 2/2  
17 44045 เด็กชายศิวกร ฤาชา 2/2  
18 43837 เด็กชายปณชัย ประดุจชนม์ 3/12  
19 43380 เด็กหญิงศิริรัตน์ เหมือนคิด 3/2  
20 43402 เด็กหญิงทิพรัตน์ โขงรัมย์ 3/3  
21 43511 เด็กหญิงวีสวัสดิ์ พรมวงษ์ 3/5  
22 42852 นายณพัทร เกษอินทร์ 4/16  
23 41815 นางสาวศิริอนงค์ นิราศโศก 5/3  
24 41677 นางสาวกัณทิมา วรโคตร 5/4  
25 40529 นายจักรกฤช จารัตน์ 6/10  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  9 คน