ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เกมปริศนาอักษรไขว้ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอนงค์นาฎ จันทา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41937 นายชนะชล จารัตน์ 5/10  
2 44622 นางสาวแพรพลอย จันมณี 5/6  
3 44622 นางสาวแพรพลอย จันมณี 5/6  
4 40664 นายจักรินทร์ บุญเลิศ 6/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  2 คน