ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ยุวบรรณารักษ์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางรุ้งดาว กลิ่นหอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45244 ด.ญ.ศิริกานต์ บุญยงค์ 1/10  
2 45317 ด.ญ. รัชนก บุญสุข 1/12  
3 45320 ด.ญ. ศิริขวัญ สมหวัง 1/12  
4 45326 ด.ญ. สุพิชญา แสงวิชา 1/12  
5 45325 ด.ญ. สุพพัตรา ชมภูพื้น 1/12  
6 45323 ด.ญ. สร้อยสุดา ผลวัฒน์ 1/12  
7 45116 ด.ญ.ปภัสรา ชีพรม 1/7  
8 44495 เด็กหญิงกัญญาพัชร มีเฉย 2/12  
9 44515 เด็กหญิงปณิตา หวังสม 2/13  
10 44524 เด็กชายภัคนันท์ ศรีตัมภวา 2/13  
11 44355 เด็กหญิงสุภัคพร สดมสุข 2/8  
12 43527 เด็กหญิงกานต์ธิดา ภาคะ 3/6  
13 43531 เด็กหญิงชนากานต์ แสนสุข 3/6  
14 43567 เด็กหญิงสุพรรวษา ฟังวัฒนา 3/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  13 คน