ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วรรณคดีมรดก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางเพ็ญทรัพย์ วงศ์นรา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44889 ด.ญ.นันท์นภัส ฟังสุวรรณรักษ์ 1/1  
2 44890 ด.ช.ปัณณภัสร์ เหลือล้นนิธิศ 1/1  
3 44891 ด.ช.ปิยกุล หลวงยี 1/1  
4 44897 ด.ช.ภานุรัศมิ์ ดีนาน 1/1  
5 44902 ด.ช.รัชกร สุดชาวงศ์ 1/1  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  1 คน