ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักคิดนักอ่าน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 35
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40789 นายประธาน ตะลาโส 6/11  
2 40860 นางสาวกนกนภา กิมานันท์ 6/16  
3 43291 นางสาวเกศสุดา สุขสาม 6/16  
4 40645 นางสาวเยาวลักษณ์ อ่อนสง 6/3  
5 40683 นางสาวน้ำเพชร แซ่อึ้ง 6/3  
6 40649 นางสาววีรินทร์ มนูสารพงศ์ 6/3  
7 40653 นายสถาพร เกสรนวล 6/3  
8 43139 นางสาวสุภาพร จารัตน์ 6/3  
9 40758 นางสาวอรปรียา แสนเพื่อน 6/3  
10 40746 นางสาวศิรินภา นามงาม 6/4  
11 43143 นางสาวพรรณธริกา บุญกล้า 6/4  
12 43144 นางสาวมาริสา ประจันทร์ 6/4  
13 40898 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์ 6/4  
14 40896 นางสาววรรณกานต์ ธีร์เกียรติคุณ 6/4  
15 43145 นางสาวเมเรียม สไตเนอร์ 6/4  
16 40658 นางสาวกรกฏ มีกุศล 6/5  
17 40785 นายธีรศักดิ์ พงษ์วิเศษ 6/6  
18 43170 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม 6/6  
19 40526 นางสาวกัลยรัตน์ ทองสุก 6/6  
20 43171 นางสาวกัลยาณี มาสวัสดิ์ 6/6  
21 43180 นางสาววาสนา กูลรัตน์ 6/6  
22 40767 นางสาวชลธิชา ป้อมไธสง 6/6  
23 40913 นางสาวจารุวรรณ สุพรรณดี 6/6  
24 40806 นางสาวสรินนา สวากัลป์ 6/6  
25 43169 นางสาวกรรณภิรมย์ สมพินิจ 6/6  
26 41006 นางสาวสรินยา เรียงรัมย์ 6/6  
27 43182 นางสาวสุจิตรา เฉียงกลาง 6/6  
28 43172 นางสาวกิตติยาภรณ์ อนุเคราะห์ 6/6  
29 40693 นางสาวมุทิตา เดชสันเทียะ 6/6  
30 40796 นายภูธเรศ สุดทิศ 6/7  
31 40857 นางสาวอินทิรา สุภิษะ 6/7  
32 40694 นางสาวรัชนีวรรณ นาคแสง 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  28 คน