ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักบินน้อย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายปรเมศ กุลรัตน์ นางพยอม วิชุมา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องหมวดวิทยาศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45910 ด.ช.กฤติภัทร น้อมมนัส 1/11  
2 45932 ด.ช.ปัณณวิชญ์ มงคลตันติวัฒน์ 1/11  
3 45984 ด.ช.วิทยา ลายสนธิ์ 1/12  
4 45987 ด.ช.อนันต์สิทธิ์ เลิศธนภัทร 1/12  
5 46043 ด.ช.เดชาธร เพชรจันทร์ 1/14  
6 46042 ด.ช.ณัฐภัทร ชมบุญ 1/14  
7 45670 ด.ช.เกียรติภูมิ สุขแสนสุข 1/5  
8 45732 ด.ช.พลากร ชาติธรรม 1/6  
9 45784 ด.ช.ศุภกรณ์ จรจรัล 1/7  
10 45781 ด.ช.วิชญะ เป็นผาสุก 1/7  
11 45807 ด.ช.ธราธาร สายแก้ว 1/8  
12 45795 ด.ช.จักริน จรจรัญ 1/8  
13 45408 เด็กชายอิทธิพล บุญยืน 2/14  
14 45378 เด็กชายณภัทร ฉิมมาลี 2/14  
15 44972 เด็กชายศิรวิชญ์ ศรีสุรักษ์ 2/3  
16 44948 เด็กชายชาคร บุญชูงาม 2/3  
17 44965 เด็กชายภัทรพงศ์ จินดาศรี 2/3  
18 44945 เด็กชายจิรเมธ สยุมพร 2/3  
19 45151 เด็กชายปัณณวัฒน์ นิยมตรง 2/8  
20 45150 เด็กชายปัณณทัต ร่าหมาน 2/8  
21 45162 เด็กชายวรโชติ บุญร่วม 2/8  
22 43977 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ วงศ์เลิศ 3/1  
23 44448 เด็กชายกฤษย์กร สายศรีแก้ว 3/11  
24 44504 เด็กชายฐิติ ตีคลี 3/13  
25 44508 เด็กชายธนวัตน์ พ่อค้า 3/13  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  25 คน
เพศหญิง =  0 คน