ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิต ครูเบิ้ม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 41
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43987 ด.ญ.ณัฐวิภา กลีบแก้ว 1/1  
2 43988 ด.ช.ติณห์ณพัตร เจียมตระกูล 1/1  
3 43991 ด.ญ.ธนพร กิ่งมณี 1/1  
4 43998 ด.ช.ปุณณกาญจน์ กาบยุบล 1/1  
5 43992 ด.ช.ธนภูมิ พิศวง 1/1  
6 43990 ด.ช.ธนกร รัตนวัฒนาวิรัตน์ 1/1  
7 44010 ด.ญ.อันลิปรียาฐ์ นาเมืองรักษ์ 1/1  
8 43973 ด.ญ.กานต์ธีรา พุทธรักขิโต 1/1  
9 43996 ด.ญ.ปรมิตา ทองเลิศ 1/1  
10 43984 ด.ช.ณฐพล ชุณห์กุล 1/1  
11 44400 ด.ช.ศิวเทพ พานิชเจริญ 1/10  
12 44036 ด.ช.ปิยวัฒน์ ภัทรวงศากร 1/2  
13 44149 ด.ช.ธีระวัตร์ ศรีเอ 1/5  
14 44241 ด.ญ.นภาลักษณ์ นิยมกล้า 1/7  
15 43338 เด็กหญิงมัทนรรณพ์ นาเมืองรักษ์ 2/1  
16 43319 เด็กชายณัฐพล สุชาติสุนทร 2/1  
17 43318 เด็กชายณัฐดนัย สุธรรมภาวดี 2/1  
18 43321 เด็กชายธนรัตน์ วงษ์อินตา 2/1  
19 43344 เด็กชายอัครินทร์ ทวีจรัสโรจน์ 2/1  
20 43307 เด็กหญิงกัญชลิกา งามยิ่ง 2/1  
21 43317 เด็กหญิงณัฐฐิรา เตียวเจริญโสภา 2/1  
22 43334 เด็กหญิงภัทราพร มนูสารพงศ์ 2/1  
23 43305 เด็กหญิงกมลกานต์ สำราญกาย 2/1  
24 43328 เด็กชายเนติวรรณ วรรณทวี 2/1  
25 43335 เด็กชายภาสกร พลแสน 2/1  
26 43331 เด็กหญิงปิยะฏา ดาศรี 2/1  
27 43332 เด็กหญิงพัชรพร โพธิลุน 2/1  
28 43372 เด็กหญิงเพชรรัตน์ฏา พรมเวียง 2/2  
29 42275 เด็กชายทักษ์ดนัย ศรีสุข 3/1  
30 42295 เด็กชายวรภัทร ศรีสุวรรณวัฒนา 3/1  
31 42293 เด็กชายภูริต ลอวีระอมรพันธุ์ 3/1  
32 42296 เด็กชายวิชญ์นนท์ พิชยชาญสิน 3/1  
33 42294 เด็กชายรชต ก้านภูเขียว 3/1  
34 42299 เด็กชายสกลพีร์ นิพรรัมย์ 3/1  
35 42278 เด็กชายธนนท์ ยุกต์วัฒนพงศ์ 3/1  
36 42273 เด็กชายณัฐพล หลวงโย 3/1  
37 42276 เด็กชายทินภัท ทองแก้ว 3/1  
38 42265 เด็กชายเกนคิ มาทซูโอะ 3/1  
39 42284 เด็กหญิงนีรณา คงสัตยกุล 3/1  
40 42378 เด็กชายศิฑาพงศ์ ประภากรพิพัฒน์ 3/3  
41 42354 เด็กชายณัฐธรณ์ ผาโคตร 3/3  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  26 คน
เพศหญิง =  15 คน