ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาษาพาไป (เขมร ลาว) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายอาทิตย์รัฐ สามพิมพ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45240 ด.ช.วชิรวิทย์ กันยา 1/10  
2 45336 ด.ช.จิรพัส บุญสูง 1/13  
3 44136 เด็กชายไกรศรี บุตรชุมแสง 2/5  
4 43685 เด็กชายณัฐภัทร แสนกล้า 3/9  
5 43688 เด็กชายธนกฤต ชิมประโคน 3/9  
6 44853 น.ส.อันลี่ แคสเปอร์เซ่น 4/14  
7 44851 น.ส.สุพรรษา มณีวงค์ 4/14  
8 44849 นายธีรพงษ์ สังข์โกมล 4/14  
9 41863 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน 5/10  
10 44662 นางสาวไพลิน เย็นแย้ม 5/10  
11 42106 นางสาวปิยนันท์ กองศิริ 5/13  
12 44685 นางสาวกัญญารัตน์ คำหาญ 5/13  
13 44699 นางสาวอรพิมล เผือกแก้ว 5/13  
14 42135 นางสาวเกศราภรณ์ เจริญสุข 5/13  
15 44694 นางสาวผกาขวัญ ใจงาม 5/13  
16 41973 นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณศิริ 5/15  
17 44728 นางสาวพัณณ์ชิตา บุญปก 5/15  
18 44748 นางสาวดารารัตน์ สายยศ 5/15  
19 42138 นางสาวจารุกร คงตน 5/16  
20 42161 นางสาวมนัสสา ระย้างาม 5/16  
21 41875 นางสาวสุชาดา ยิ่งได้ชม 5/7  
22 41831 นางสาวกุลจิรา อนุไวยา 5/7  
23 41930 นางสาวกรกนก เหิมหาญ 5/7  
24 41838 นางสาวฐิติพร อินทร์งาม 5/7  
25 41866 นางสาววิจิตรา บุตรงาม 5/9  
26 41859 นายภากร โรจนพาณิชย์วงศ์ 5/9  
27 42949 นางสาววิศิษฏา กองทรายกลาง 5/9  
28 41929 นางสาวกนกพร พวงคำ 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  20 คน