ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โครงงานคุณธรรม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายประเสริฐ ใจองอาจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42824 นายภัทรพล สุดเสงี่ยม 4/11  
2 42715 นายธนวัฒน์ สระอินทร์ 4/13  
3 42576 นายภานุวัฒน์ โพธิ์งาม 4/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  0 คน