ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักอนุรักษ์ตัวน้อย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวศิริรัชต์ อุ่นแก้ว
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 28
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45292 ด.ช.อรรถเดช นาคาวงค์ 1/11  
2 45022 ด.ญ.ณัฏฐชา อินทร์สอน 1/5  
3 45045 ด.ญ.ษุภากร บุญสุข 1/5  
4 44374 เด็กชายถิรวัฒน์ เหมาะดี 2/11  
5 44582 เด็กชายอภิชาติ ประจุทรัพย์ 2/14  
6 44219 เด็กชายอนันต์ แสนคม 2/6  
7 44188 เด็กชายณัฐวุฒิ ฉัตรทอง 2/6  
8 44182 เด็กชายเจตนิพัทธ์ ปลายแก่น 2/6  
9 43760 เด็กชายสพล ยืนยง 3/10  
10 43735 เด็กชายธีรเดช พนาวัน 3/10  
11 43761 เด็กชายสรรพวัต วิชาเทียน 3/10  
12 43845 เด็กชายพิเชษฐ์ ถนอมมาก 3/12  
13 43844 เด็กชายพันธวัช มาลา 3/12  
14 43851 เด็กชายเรืองศักดิ์ มัทวานนท์ 3/12  
15 43500 เด็กหญิงพรทิพย์ ลำพรม 3/4  
16 43496 เด็กหญิงปพิชญา ใจกล้า 3/4  
17 43477 เด็กหญิงกนกลักษณ์ นิสังรัมย์ 3/4  
18 43487 เด็กหญิงณัฐชา คงครบ 3/5  
19 43489 เด็กชายทิวากร เชื้ออภัย 3/5  
20 43518 เด็กหญิงสุตาภัทร บูรณ์เจริญ 3/5  
21 43523 เด็กหญิงอาทิตยา เขียวงาม 3/5  
22 43561 เด็กชายวีระพงษ์ โฉมงาม 3/6  
23 43560 เด็กชายวีรภัทร พรมเภา 3/6  
24 43588 เด็กชายธนาภพ บริสารคุณ 3/7  
25 43602 เด็กชายภูริณัฐ วรรณูปถัมภ์ 3/7  
26 43612 เด็กชายศิรัสธร ชุมพลรักษ์ 3/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  8 คน