ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักท้องถิ่นของเรา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวจีรภา ขาวดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43742 เด็กชายพงศภัค ภาสดา 3/10  
2 43728 เด็กชายณัฐดนัย ทองร่อน 3/10  
3 43585 เด็กชายณัฐนันท์ จันทน์หอม 3/7  
4 43586 เด็กชายดวิษ พูนชัย 3/7  
5 43613 เด็กชายศิรา ศิริรจน์ 3/7  
6 43584 เด็กชายไชยวัฒน์ ลายทอง 3/7  
7 43632 เด็กชายชัยชนก ปฐมเสรี 3/7  
8 43596 เด็กชายปิ่นกฤช สืบสังข์ 3/7  
9 43661 เด็กชายวีรวัฒน์ บุตรสะอาด 3/8  
10 43634 เด็กชายณภัทร ธีร์ประโคน 3/8  
11 43616 เด็กชายอดิศร สมทิพย์ 3/8  
12 43638 เด็กชายณัฐยศ บุญไทย 3/8  
13 43662 เด็กชายวุฒิกร เพิ่มทรัพย์ 3/8  
14 43598 เด็กชายพชรพล สารพันธ์ 3/8  
15 43649 เด็กหญิงพรนภา เพ็ชรพิมาย 3/8  
16 43651 เด็กชายพศิน อินทร์สุข 3/8  
17 43646 เด็กหญิงปรียาพร สุกใส 3/8  
18 43637 เด็กชายณัฐพงศ์ ขาวงาม 3/8  
19 43665 เด็กหญิงอธิตา จิตหาญ 3/8  
20 43653 เด็กชายภราดร แก้วอำไพ 3/8  
21 43628 เด็กชายเจษฎา มุลเมืองแสน 3/8  
22 43635 เด็กชายณภัทร พรหมคุณากุล 3/8  
23 43648 เด็กชายปัณณทัต วัตรงาม 3/8  
24 43963 เด็กชายณัฐทวัฒน์ ทำดี 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  3 คน