ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คุณนะทำ "ความดี" ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางเสาวลักษณ์ สวยรูป
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45391 ด.ช.ธีรภัทร เต้งชู 1/14  
2 44343 เด็กชายภัทรพล ระโส 2/10  
3 44400 เด็กชายศิวเทพ พานิชเจริญ 2/10  
4 44330 เด็กชายนฤสรณ์ แพงจันทร์ 2/10  
5 44317 เด็กชายณัฐกฤต ตรงคำนึง 2/10  
6 44433 เด็กชายภูมิพัฒน์ มุกดาอ่อน 2/12  
7 44440 เด็กชายศุภวิชญ์ วิเศษทรัพย์ 2/12  
8 44485 เด็กชายสรยุทธ แก่นเดียว 2/12  
9 44451 เด็กชายณัฐชนน เมาเสม 2/12  
10 44457 เด็กชายธนวัฒน์ สุจินพรัหม 2/12  
11 44478 เด็กชายรัฐธีร์ ศิรจตุพัฒน์ 2/12  
12 44452 เด็กชายณัฐชัย ดีพร้อม 2/12  
13 44441 เด็กชายสิงหราช มั่งมี 2/12  
14 44427 เด็กชายแปซิฟิก สายเมียศ 2/12  
15 44518 เด็กชายปิยภัทร สำราญ 2/12  
16 44501 เด็กชายชัยมงคล อินทยุง 2/13  
17 44557 เด็กหญิงผกามาศ ชุมพลรักษ์ 2/13  
18 44540 เด็กหญิงเกสรา แผ่นทอง 2/13  
19 44455 เด็กชายยศสรัล ยิ้มชื่น 2/13  
20 44517 เด็กชายปัณณวัฒน์ แสงสว่าง 2/13  
21 44530 เด็กชายโรจน์ศักดิ์ นิ่มปรางค์ 2/13  
22 44500 เด็กหญิงจิราพร กะการดี 2/13  
23 44519 เด็กหญิงพรรัมภา รวดเร็ว 2/13  
24 44527 เด็กชายภิมเดช สะอาดเอี่ยม 2/14  
25 44566 เด็กหญิงภัทรสุดา จิตแสวง 2/14  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  5 คน