ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เศษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์และกฏหมาย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายวันเฉลิม อุดมทวี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44762 น.ส.สิริไพฑูรย์ กลีบแก้ว 4/3  
2 44761 น.ส.ศศิธร สังข์น้อย 4/3  
3 44754 นายจักรภัทร กะการดี 4/3  
4 42352 น.ส.ชนิสรา ตั้งธนกรสกุล 4/3  
5 44758 น.ส.มติมนต์ พลสา 4/3  
6 42463 นายประทีป ทองเชิด 4/9  
7 41725 นายอิทธิ จันทร์สีดา 5/3  
8 41675 นางสาวกมลชนก โลกนิยม 5/4  
9 41621 นายปุณยวีร์ บูรณ์เจริญ 5/4  
10 41605 นายโฆสิต ชิลเลอร์ 5/4  
11 41619 นายปาฏิหาริย์ จันดาวงษ์ 5/4  
12 40636 นายพชรพล บึ้งชัยภูมิ 6/14  
13 43254 นายกฤษดา หงษ์วุธ 6/14  
14 40668 นางสาวชมพูนุท พรหมบุตร 6/3  
15 43189 นางสาววันทนีย์ ขอนโพธิ์ 6/7  
16 43188 นางสาวพรกิตติ์ เลิศวิจิตรอนันต์ 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  8 คน