ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เครือข่ายความดีวิธีพอเพียง ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44214 เด็กชายวีรภัทร พอกพูน 2/6  
2 44198 เด็กชายปกรณ์ อังศิวาพงษ์ 2/6  
3 44222 เด็กชายอิสราพงษ์ แซ่ลิ้ม 2/7  
4 44211 เด็กชายรัฐนนท์ บุตรงาม 2/6  
5 43772 เด็กชายคนาฒย์พนต์ ขาวดี 3/11  
6 43824 เด็กชายชนกานต์ แย้มรัมย์ 3/12  
7 43842 เด็กหญิงพัชราภรณ์ อุทัยแก้ว 3/13  
8 40734 นายประภาส สาแพงน้อย 6/11  
9 40740 นายพีรพงษ์ บรรจุงาม 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  1 คน