ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักสะสม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางพานทอง ไกรทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42443 นายจุลเดช สิงห์มณี 4/12  
2 42858 นายธราเทพ ขอพรกลาง 4/15  
3 42317 นายเดชฤทธิ์ อารยะกิตติพงศ์ 4/2  
4 42345 นายกรวิวัฒน์ วัชระไชยนันท์ 4/2  
5 42343 นายอัครวินท์ หว่างแสง 4/2  
6 42344 นายอัมรินทร์ จันทร์ภิรมย์ 4/2  
7 42319 นายเตชสิทธิ์ ใสแจ่ม 4/5  
8 44779 นายภาศกร พุทธกรณ์ 4/5  
9 42442 นายจิรัฏฐ์ ดำบัว 4/6  
10 44786 นายภาณุพงศ์ ประดุจชนม์ 4/6  
11 41145 นายพุฒิธร งามศรี 6/16  
12 40981 นายธนรัตน์ ยาคำ 6/16  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  0 คน