ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โสตสุระ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายบุญร่วม กลิ่นหอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 15
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42049 นายธนดล บุญอุ่น 4/16  
2 41577 น.ส.ปารมี แก้วประเสริฐ 4/2  
3 41570 นายทีปกร ไพโรจน์ 4/4  
4 41019 นางสาวฐาปนี เสาแก้ว 5/13  
5 40873 นางสาวธนพร ศรีภูมิ 5/16  
6 40860 นางสาวกนกนภา กิมานันท์ 5/16  
7 40904 นายสุภรัตน์ สุหร่าย 5/8  
8 41023 นายดนัยฤทธิ์ พรรณสน 5/8  
9 40908 นางสาวอาวิษฎา เหลือถนอม 5/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  5 คน