ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เล่านิทานคุณธรรม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45215 ด.ญ.กัญญาวีร์ มะริดดี 1/10  
2 44479 เด็กชายวรพงษ์ ลาภจิตร 2/13  
3 44460 เด็กชายนพนัส ถุนาพรรณ์ 2/13  
4 44252 เด็กหญิงเพียงแพร ประดับดี 2/6  
5 44244 เด็กหญิงปภาวดี ทรงศรี 2/7  
6 44195 เด็กชายธีรภัทร วังวัฒนา 2/7  
7 44300 เด็กชายศตนันท์ ประชุมฉลาด 2/9  
8 43455 เด็กชายภัทรพล วะรามิตร 3/4  
9 43434 เด็กชายฆนัท ลับโกษา 3/5  
10 43472 เด็กชายอดุลวิทย์ ร้อยศรี 3/5  
11 43445 เด็กชายบวรวิทย์ ปรัยนุ 3/5  
12 43456 เด็กชายภาณุพงศ์ จรทผา 3/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  3 คน