ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม มัคคุเทศก์จิตอาสา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวิริญญา ดุมกลาง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40885 นางสาวปิยะธิดา สารนิม 6/6  
2 43191 นางสาวอลิศรา ทับสนิท 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  2 คน