ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม อัจฉริยะสร้างได้ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางผ่องศรี หงษ์สูง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44837 นายนิติ หอมหวน 4/13  
2 44842 น.ส.อินทิรา สุภผล 4/13  
3 42597 นายชีวธันย์ คำมุงคุณ 4/14  
4 43132 นายชัยพัฒน์ เหมือนวาจา 4/14  
5 44850 นายปริเยษฐ์ สร้อยจิตร 4/14  
6 42090 นายชาร์ลาวา โฟล์ค 4/15  
7 42734 นายวรวิชญ์ วิเศษไธสง 4/15  
8 44863 นายเลิศศักดิ์ อินทร์แป้น 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  1 คน