ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วัฒนธรรมไทย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45269 ด.ช.ปฐมพงศ์ สุขสงวน 1/11  
2 43771 เด็กหญิงกุลนัฐ ส่งเสียง 3/11  
3 43770 เด็กชายกีรติ เมฆกัลจาย 3/11  
4 43790 เด็กหญิงบุณยาพร กูลรัตน์ 3/11  
5 43813 เด็กหญิงสุธิดา เลิศเจตนารมณ์ 3/11  
6 43793 เด็กชายปริญญา สุปิงคลัด 3/11  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  3 คน