ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักษ์อาเซียน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางมยุรี ปัญญาเอก
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42685 นายสรวิศ วิภาหัสน์ 4/12  
2 42602 น.ส.ณัฐรินทร์ เรืองวงศ์วุฒิ 4/13  
3 42779 น.ส.วราพร พลวงงาม 4/13  
4 44841 น.ส.อรพิชญา สุภิษะ 4/13  
5 42663 น.ส.ปาริฉัตร ดำรงสกุลสุข 4/13  
6 44839 น.ส.เนตรนภา หล่อแหลม 4/13  
7 42403 นายนรภัทร พรมเสาร์ 4/3  
8 42415 นายพหล อินตนัย 4/6  
9 42765 น.ส.ปรารถนา สืบเทพ 4/8  
10 42005 นางสาวปณิธาน สุขสำราญ 5/10  
11 42018 นางสาววนัทปรียา บุญยงค์ 5/10  
12 44659 นางสาวจิราพัชร อินทรสอน 5/10  
13 41878 นางสาวกชกร อยู่ปูน 5/10  
14 42016 นางสาวรติรัตน์ สุนทราวิรัตน์ 5/7  
15 41986 นางสาวจุฑารัตน์ กุรัมย์ 5/9  
16 42008 นางสาวปานตะวัน พิศเพ็ง 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  13 คน