ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สังคมยุคใหม่ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสุภาพร ลอยทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42758 น.ส.ทรายวรินทร์ สมส่วน 4/10  
2 44816 น.ส.นันทกานต์ วงศ์พิพัฒน์ศิลป์ 4/10  
3 44818 น.ส.ประสาทน์พร พลคชา 4/10  
4 42465 นายปวริศร์ กิมาวะหา 4/10  
5 42880 นายวัทธิกร ครอบทอง 4/13  
6 44784 น.ส.ดาวสวรรค์ พันธ์ชัย 4/6  
7 44787 นายวัชรพล สติภา 4/6  
8 42749 น.ส.จุฑามาศ ทะกาเนนะ 4/6  
9 44799 น.ส.ฐิติรัตน์ บัวหอม 4/8  
10 42757 น.ส.ณิชาภัทร ลอยทอง 4/8  
11 42369 น.ส.มัลลิยา ห่อทรัพย์ 4/8  
12 44658 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี 5/10  
13 41984 นางสาวจารวี พิกุล 5/10  
14 41975 นางสาวอรปวีร์ ยินดี 5/10  
15 42102 นางสาวบุญพิทักษ์ ศิริ 5/10  
16 44682 นางสาวอรทัย ศรีชะฎา 5/12  
17 41627 นางสาวรินรดา เรียบร้อย 5/3  
18 41813 นางสาววิชญาดา มุ่งสันติ 5/3  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  15 คน