ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คุณนะทำ "ความดี" ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางผ่องใส บัวหุ่ง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45301 ด.ช. ฑีรชต พิมพ์บึง 1/12  
2 45330 ด.ช. อนันดา อนุชานุรักษ์ 1/12  
3 45297 ด.ช. จักรกฤษฏ์ แย้มชื่น 1/12  
4 45307 ด.ช. ปฐมพร ทองพรม 1/12  
5 45322 ด.ช. ศิวกรณ์ ตะกรุดคง 1/12  
6 45117 ด.ช.พีรพัฒน์ พวงอินทร์ 1/7  
7 45093 ด.ช.กัณฑ์รพี ฉลาดเลิศ 1/7  
8 43868 เด็กหญิงฉัตรเพชร เกกสันเทียะ 3/13  
9 43890 เด็กหญิงปรีญาภรณ์ ตั้งพิทักษ์ไพศาล 3/13  
10 43881 เด็กหญิงธัญญธร แก้วงาม 3/13  
11 43903 เด็กหญิงวรพิชชา โพธิ์ตาดทอง 3/13  
12 43891 เด็กหญิงปรียาพร ลอยทอง 3/13  
13 43898 เด็กหญิงมาริสา บุญพูนเลิศ 3/13  
14 43895 เด็กหญิงพิมลวรรณ ทวีเหลือ 3/13  
15 43878 เด็กหญิงณัฐชญา หวังสม 3/13  
16 43908 เด็กหญิงอาทิตยา พุทธานุ 3/13  
17 43931 เด็กหญิงพัชริดา ไพคำนาม 3/14  
18 43909 เด็กหญิงกมลลักษณ์ หล้าล้ำ 3/14  
19 43940 เด็กหญิงรุ่งทิวา เรืองทอง 3/14  
20 43933 เด็กหญิงภักดิ์วิภา พรมวงค์ 3/14  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  13 คน