ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วัฒนธรรมไทย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45246 ด.ช.ศุภกิจ โฉมงาม 1/10  
2 44445 เด็กหญิงสุรีพร จารัตน์ 2/11  
3 42770 นายภานุวัฒน์ เจาลา 2/12  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  1 คน