ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โสตสุระ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายบุญร่วม กลิ่นหอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 22
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44396 ด.ญ.วริษา สุชาติสุนทร 1/10  
2 44450 ด.ญ.จุฑาทิพย์ ช่องงาม 1/12  
3 44465 ด.ญ.ปารมิตา อังศุพันธุ์ 1/12  
4 44462 ด.ญ.ปภิชญา นาครินทร์ 1/12  
5 44476 ด.ช.ภูวนนท์ พินิจ 1/12  
6 44461 ด.ญ.นันทิตา นามงาม 1/12  
7 44458 ด.ญ.ธมนวรรณ มะลิซ้อน 1/12  
8 44480 ด.ญ.วิชญาดา ด่านประเสริฐ 1/12  
9 44488 ด.ญ.สุชาวลี รักไธสง 1/12  
10 44573 ด.ช.วรวัชร์โรจน์ มุลาลินน์ 1/14  
11 44044 ด.ช.ศักชัช เห็นสุข 1/2  
12 44098 ด.ญ.ขนิษฐา แข่งขัน 1/4  
13 44125 ด.ญ.ภิมลสา ยอดอินทร์ 1/4  
14 44158 ด.ช.ภูตะวัน กลิ่นหอม 1/5  
15 44210 ด.ญ.รชตวรรณ พลวัน 1/6  
16 44261 ด.ญ.วริศรา ผ้าผิวดี 1/7  
17 44253 ด.ญ.ภคพร บุพศิริ 1/7  
18 44223 ด.ญ.กฤษติญา นพพิบูลย์ 1/7  
19 43814 เด็กชายกฤตภาส พิศโสระ 2/12  
20 42767 เด็กชายกฤษณกันต์ ช่างสลัก 3/12  
21 42690 เด็กชายอรรจกร วิชัย 3/12  
22 42507 เด็กชายตริณภพ นิลหุต 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  14 คน