ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักษาดินแดน ปี1 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : 1.นายแมนพล สุวรรณเสวก 2.นายไพสิทธิ์ คงทน 3.นายวรวุฒิ แยบดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5
สถานที่เรียน : โดมพลศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ : 300
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 43306 นายกษิดิศ ธรรมสุรักษ์ 4/1  
3 43308 นายกิตติณัฐ เพชรสุริยา 4/1  
4 43360 นายธเนศ สุขศรี 4/1  
5 43357 นายณัฐชยนันท์ ยืนยง 4/1  
6 43321 นายธนรัตน์ วงษ์อินตา 4/1  
7 43345 นายอัมรินทร์ สมฤทธิ์ 4/1  
8 43382 นายสรวิศ หาญวีระพล 4/1  
9 43310 นายกิตติพัฒน์ นิยมตรง 4/1  
10 43376 นายรณกร ใจปอด 4/1  
11 43381 นายเศรษฐอัฑฒ์ ดีเหลือ 4/1  
12 43316 นายชัยภัทร มียิ่ง 4/1  
13 43315 นายชนินทร์ ทรัพย์โภค 4/1  
14 43326 นายนพสิทธิ์ กาญจน์วิวัฒน์ 4/1  
15 43343 นายสมรภูมิ สว่างพื้น 4/1  
16 43370 นายพีรณัฐ สาแก้ว 4/1  
17 43423 นายวีรภัทร ขันถม 4/1  
18 43311 นายกิตติภัฎ สุขสำราญ 4/1  
19 43339 นายรัชชานนท์ มุ่งสันติ 4/1  
20 43313 นายชญาณภัทร คำสิน 4/1  
21 43333 นายพีรพัทธ์ คนึงเพียร 4/1  
22 43805 นายภูริภัทร แสบงบาล 4/10  
23 43742 นายพงศภัค ภาสดา 4/10  
24 43502 นายพัทธพล สังข์จันทร์ 4/10  
25 43872 นายชัยวัฒน์ ใจเย็น 4/10  
26 43610 นายวุฒิกรณ์ สิงคเสลิต 4/10  
27 43801 นายภัควัฒน์ พูนผล 4/10  
28 43745 นายพรพิศิษย์ บุราคร 4/10  
29 43867 นายฉัตรพน สงกล้า 4/10  
30 43585 นายณัฐนันท์ จันทน์หอม 4/10  
31 43739 นายปวริศ ศิริพากเพียร 4/10  
32 43493 นายธนวรินทร์ คำงาม 4/10  
33 43901 นายวชิรวิทย์ พวงบุญ 4/10  
34 43780 นายณัฐดนัย สวายสมสีกุล 4/10  
35 43679 นายจิรายุส อยู่เสน 4/10  
36 45478 น.ส.วรกานต์ ศรีแก้ว 4/10  
37 43757 นายศุภกร กองสนั่น 4/10  
38 43773 นายจิรวัฒน์ จรจรัล 4/10  
39 43438 นายต้นน้ำ พรมสิงห์ 4/11  
40 43434 นายฆนัท ลับโกษา 4/11  
41 43528 นายจักรภัทร สุปิรัยธร 4/11  
42 43667 นายอัครพล จำปาจันทร์ 4/11  
43 45496 นายวันชัย พลแดง 4/11  
44 43483 นายโชคนำชัย ศิลาเลิศ 4/11  
45 43641 นายธนกฤต เพชรจันทร์ 4/11  
46 43486 นายณัฐขร เดชายศสกุล 4/11  
47 45491 นายพงศกร สมดี 4/11  
48 45495 นายวัชระภัทร์ พุฒหอม 4/11  
49 45482 นายณัฐวุฒิ ปานเจริญ 4/11  
50 43654 นายภูมินทร์ แป้นทอง 4/11  
51 45492 นายพีรวิชญ์ แอกทอง 4/11  
52 43557 นายรัฐธนินท์ ธนิตสุทธิพงศ์ 4/11  
53 43501 นายพสุธา คงดวงดี 4/12  
54 43883 นายนราศักดิ์ อาจยิ่ง 4/12  
55 43680 นายชญานิน แสนเพื่อน 4/12  
56 43676 นายคมชัย โคตรคำ 4/12  
57 43709 นายสรัล อันชำนาญ 4/12  
58 43650 นายพร้อมสิน สุรพล 4/12  
59 43778 นายชิษณุพงศ์ เชื้อดี 4/12  
60 43532 นายชยุตม์ ดาวกระจ่าง 4/12  
61 43556 นายรัชพล วงค์จันทร์ 4/12  
62 43701 นายภูมิพิพัฒน์ คุ้มจั่น 4/12  
63 43789 นายนวพล จึงแสนสุข 4/12  
64 43849 นายภูวเรศ วลัยศรี 4/13  
65 43823 นายเจษฎา ยงคง 4/13  
66 43827 นายณัฐภัทร แก่นอากาศ 4/13  
67 43930 นายพลวิเศรษฐ์ เหลือสุข 4/13  
68 43865 นายจักรภัทร สกุลเจริญ 4/13  
69 43734 นายธีธัช เศรษฐกิตติ 4/13  
70 43878 น.ส.ณัฐชญา หวังสม 4/13  
71 43895 น.ส.พิมลวรรณ ทวีเหลือ 4/13  
72 43608 น.ส.วนาลี เป็นผาสุก 4/13  
73 43738 นายปรเมษฐ์ พิมพ์กลาง 4/13  
74 43835 นายนิธิพจน์ นิพนธ์ไชย 4/13  
75 43666 นายอภิชิต เข็มเพชร 4/13  
76 43882 นายธีรเมธ กมลวัฒนานนท์ 4/13  
77 43769 นายกิตตินันท์ ยองทอง 4/13  
78 43597 นายพชร เจริญสูงเนิน 4/13  
79 43892 นายพงศกร แซ่เตียว 4/13  
80 43715 นายอภิชา ผนึกดี 4/13  
81 43549 นายปรินทร วงศ์วัฒนไชย 4/14  
82 43897 นายภูผา ปิ่นเย็น 4/14  
83 43644 นายนิติธร กระแสโสม 4/14  
84 45509 นายพีรนัฐ ปัททุม 4/14  
85 43285 นายชยพล โกยสวัสดิ์ 4/14  
86 43770 นายกีรติ เมฆกัลจาย 4/14  
87 43481 นายคฑาเดช หลวงสนาม 4/14  
88 43463 นายรัชพล ต๊ะนางอย 4/14  
89 43516 นายสหชญ สุขโรจน์ 4/14  
90 43647 นายปวริศ พรมวัฒน์ 4/14  
91 43658 นายวรธน เรืองปริพัฒนกุล 4/14  
92 43804 นายภาษิต สุรวงศ์ธนกุล 4/15  
93 43904 นายศิโยน วงศ์จิรวัฒนกุล 4/15  
94 43704 นายรัฐพงศ์ มีผล 4/15  
95 43896 นายภัทรพล สายดำ 4/15  
96 45512 นายธนโชติ งามทรัพย์ 4/15  
97 43767 นายกฤษฎา วงษ์สุทา 4/15  
98 43762 นายสรวิศ นิตรลาภ 4/15  
99 43869 นายชนาธิป นาคทอง 4/15  
100 43614 นายศุภกิตติ์ เพชรใส 4/15  
101 43875 นายฐานันดร รวดเร็ว 4/15  
102 43752 นายโมโรไน กล้าแรง 4/15  
103 43722 นายจีรศักดิ์ ทราสารวัตร 4/15  
104 43691 นายธนวัฒน์ สำราญดี 4/15  
105 43446 นายปติ นาสารีย์ 4/15  
106 43836 นายปฏิพล แก้วงาม 4/15  
107 43861 นายอันนานันต์ มีงามดี 4/15  
108 43707 นายศุภวิชญ์ ชวลิต 4/16  
109 43934 นายภาณุ วรรณกายนต์ 4/16  
110 43683 นายณัฐกมล คหะวงษ์ 4/16  
111 43847 นายภูรินทร์ ผดุงกิจ 4/16  
112 43759 นายศิริศักดิ์ ผลเกิด 4/16  
113 43711 นายสิริภัทร พลพันธ์ 4/16  
114 43787 นายธนิสร บึงลอย 4/16  
115 43826 นายณฐพร ไหมทอง 4/16  
116 43915 นายญาณวุฒิ ดอกจันทร์ 4/16  
117 43811 นายศรัทธาเทพ หาญศึกษา 4/16  
118 43755 นายวุฒิภัทร ชูโฉม 4/16  
119 43959 นายภัทรภณ ไหวดี 4/16  
120 43775 นายชนาธิป ทองพินิจ 4/16  
121 43946 นายศักดิ์ครินทร์ เชี่ยวชอบ 4/16  
122 43839 นายปรเมษฐ์ วังสันต์ 4/16  
123 43774 นายฉัตรบดี สายลุน 4/16  
124 43374 นายภาคภูมิ ออเจษฎากุล 4/2  
125 43379 นายศักดิ์ภิวัฒน์ ศรีแก้ว 4/2  
126 43341 นายวรินธร จิตหาญ 4/2  
127 43348 นายกฤชติเมธ แก้วคำไสย์ 4/2  
128 43312 นายคมสันต์ เตโพธิ์ 4/2  
129 43361 นายธิษณ์ วงศ์วิบูลเศรษฐ์ 4/2  
130 43340 นายวรพล กองเมืองปัก 4/2  
131 43505 นายภูรินท์ อภิชาตวาณิช 4/2  
132 43320 นายเตธนิน สายแสงจันทร์ 4/2  
133 43323 นายธีรภัทร์ ร่าเริงยิ่ง 4/2  
134 45426 นายภูตะวัน ยืนยง 4/2  
135 43535 นายณัฐกฤษณ์ จันทร์ปิ่น 4/2  
136 43427 นายสุธิณัฐ เรืองสุข 4/2  
137 43414 นายพงศ์ไท กล้างาม 4/2  
138 45425 นายณัฐพงษ์ ไข่มุกข์ก 4/2  
139 43396 นายฐิติพงศ์ ถะเถิงสุข 4/2  
140 43399 นายณัฐนนต์ โประชู 4/3  
141 43413 นายปัณณวัชร แสวงสุข 4/3  
142 43574 นายกฤษณพงศ์ มาลีหวล 4/3  
143 43392 นายจีรชัย เนียมมณี 4/3  
144 43539 นายธนกฤต หวัง 4/3  
145 43458 นายภูริศักดิ์ จันทรารักษ์ 4/3  
146 43447 นายปภังกร บุญมาปะ 4/3  
147 43412 นายปวเรศน์ เพราะคำ 4/3  
148 43388 นายกษิดิ์เดช อึงไพบูลย์กิจ 4/3  
149 43424 นายศุภพลกฤษฏิ์ เข็มแก้ว 4/4  
150 43461 นายมาวิน แต้นวกุล 4/4  
151 43499 น.ส.พจรินทร์ ถนอมวงษ์ 4/4  
152 43401 นายณุดร มั่นหมาย 4/4  
153 43460 นายมาโนชญ์ ตั้งสกุลวิโรจน์ 4/4  
154 43406 นายธีรัตม์ เสียงจินดารัตน์ 4/4  
155 43448 นายปรมัติ อุ่นใจ 4/4  
156 43490 นายธนพล ห่อทรัพย์ 4/4  
157 45437 นายวีระฉัตร สุขบรรเทิง 4/4  
158 43506 นายมารุตพงศ์ ล้ำประเสริฐ 4/4  
159 43525 นายก้องเกียรติ ทองเปลว 4/4  
160 43426 นายสิรภพ หงษ์สูง 4/5  
161 43489 นายทิวากร เชื้ออภัย 4/5  
162 43416 นายพสิน อังศุวัฒนา 4/5  
163 43385 นายสุวิจักขณ์ บุญมาก 4/5  
164 43520 นายสุวัฒน์ พวงขจร 4/5  
165 45439 นายจิรภัทร แสงสุกใส 4/5  
166 43660 นายวิรัตน์ บุญทวี 4/5  
167 43431 นายกฤติน ไกรนรา 4/5  
168 43453 นายพาทิศ คงคาเขตร 4/5  
169 45444 นายสุรภพ ยืนยง 4/5  
170 43407 นายนนท์ปวิธ สิริไสย 4/5  
171 43466 นายศิขรินทร์ มะวิญธร 4/6  
172 43513 นายศุภชัย พลชลี 4/6  
173 43668 นายอัษฎาวุธ แข็งกล้า 4/6  
174 43682 นายชวพล นววิธไพสิฐ 4/6  
175 43648 นายปัณณทัต วัตรงาม 4/6  
176 43559 นายเรืองฤทธิ์ แซ่เตีย 4/6  
177 45455 นายวรภูมิ คุ้มแก้ว 4/6  
178 45448 นายจิรานุวัฒน์ บุราคร 4/6  
179 43514 นายศุภวิชญ์ สุขสิน 4/6  
180 43714 นายหัสวัฒน์ อินทรสด 4/6  
181 43613 นายศิรา ศิริรจน์ 4/6  
182 43492 นายธนภัทร หัดกล้า 4/6  
183 43425 นายสรจักร จารุเสฏฐิโน 4/6  
184 43705 นายศตวรรษ ไพโรจน์สถิตธาดา 4/6  
185 43355 นายชัยบดินทร์ แก้วไธสง 4/6  
186 43430 นายกฤตบุญ มานา 4/7  
187 43452 นายพลวัฒน์ ผ่องใส 4/7  
188 43440 นายธนนันท์ สายยศ 4/7  
189 43521 นายอนุวัช มาลัยทอง 4/7  
190 43398 นายณฐพัชร์ เอิกเกริก 4/7  
191 43636 นายณัชพล ชูผล 4/7  
192 43457 นายภาสกร บุญสด 4/7  
193 43533 นายชาคริต ชูเชิด 4/7  
194 43555 นายรชานนท์ คำบุญฐิติสกุล 4/7  
195 43632 นายชัยชนก ปฐมเสรี 4/7  
196 43568 น.ส.สุภาวดี จบหล้า 4/7  
197 43584 นายไชยวัฒน์ ลายทอง 4/7  
198 43655 นายภูวเนศวร์ วรโชติสิทธินนท์ 4/7  
199 43696 นายปวินท์ งามแสง 4/7  
200 43509 นายรัชชานนท์ ธรรมนาม 4/8  
201 43620 นายอมรเทพ ดอกแก้ว 4/8  
202 43587 นายตะวัน แย้มดวง 4/8  
203 43395 นายโชติมันต์ ต้นทอง 4/8  
204 43638 นายณัฐยศ บุญไทย 4/8  
205 43677 นายจักรพันธ์ บุญศรี 4/8  
206 43969 นายณัฐวุฒิ อุทัยเภตรา 4/8  
207 43831 นายต้นตระกูล เสียงเพราะ 4/8  
208 43507 นายเมฆินทร์ วาจาสัตย์ 4/8  
209 43491 นายธนพล ภูละอินทร์ 4/8  
210 43760 นายสพล ยืนยง 4/8  
211 43807 นายรวีโรจน์ ตรงศูนย์ 4/8  
212 43690 นายธนภัทร นิภารักษ์ 4/9  
213 43594 นายบุลากร โนนคู่เขตโขง 4/9  
214 43534 นายณพล จงประเสริฐวงศ์ 4/9  
215 43588 นายธนาภพ บริสารคุณ 4/9  
216 43524 นายอิทธิพัทร ศรีสนั่นวงษ์ 4/9  
217 43663 นายสืบ ชอบรู้ 4/9  
218 43554 นายยศกร มีสิทธิ์ 4/9  
219 43599 นายพัฒน์ภูวัต วรัมมานุสัย 4/9  
220 43611 นายศักดิ์วรินทร์ วาจำรัมย์ 4/9  
221 43590 นายธีรศักดิ์ หวังสุดดี 4/9  
222 43612 นายศิรัสธร ชุมพลรักษ์ 4/9  
223 43595 นายปรัชญา เสาทอง 4/9  
224 45475 นายภานุวัฒน์ เสาชัย 4/9  
225 45474 นายพีรภัทร วิศิษฐ์สุขสกุล 4/9  
226 43586 นายดวิษ พูนชัย 4/9  
227 43358 นายณัฐพร วงศ์สุนทร 4/9  
228 43754 นายวรินทร เนียมเมืองปัก 4/9  
229 43710 นายสัญธนา พานิชรัมย์ 4/9  
230 43542 นายธราเทพ ไม้หอม 4/9  
231 42810 นายธนภัทร สุภาษา 5/11  
232 42553 นายดรัณภพ แสนรังค์ 5/11  
233 42730 นายภุชงค์ ภูเขียว 5/13  
234 42763 นายนพนรินทร์ วิภาคะ 5/15  
235 42809 นายธนกร เริ่มปลูก 5/15  
236 42626 นายพีรวัฒน์ บุญมา 5/15  
237 42378 นายศิฑาพงศ์ ประภากรพิพัฒน์ 5/2  
238 42498 นายจิรพัฒน์ ชัยฉลาด 5/3  
239 42356 นายธนโชติ ใจกล้า 5/5  
240 42380 นายศุภชัย คำใจ 5/6  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 06 กุมภาพันธ์ 2563
 
เพศชาย =  233 คน
เพศหญิง =  7 คน