ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม CEFR TEST ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางศลิษา ศรีวิเศษ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 10
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45499 น.ส.อารียา อีเว่น 4/11  
2 41813 นางสาววิชญาดา มุ่งสันติ 6/3  
3 41643 นายชนพัฒน์ อังศิวาพงษ์ 6/3  
4 41605 นายโฆสิต ชิลเลอร์ 6/4  
5 41621 นายปุณยวีร์ บูรณ์เจริญ 6/4  
6 41619 นายปาฏิหาริย์ จันดาวงษ์ 6/4  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  2 คน