ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Sudoku ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางจริน พรมสี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44366 ด.ช.จิรายุทธ บุญเลิศ 1/10  
2 44582 ด.ช.อภิชาติ ประจุทรัพย์ 1/14  
3 44051 ด.ช.อัครพล แซ่ไล้ 1/2  
4 44094 ด.ช.กฤษณพัฒน์ ทองสุข 1/4  
5 44164 ด.ช.ศุภางค์วิสิษฎ์ สง่ามั่งคั่ง 1/5  
6 44144 ด.ช.ณัฐชนน ยอดเพชร 1/5  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  0 คน