ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เหตุบ้านการเมือง ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางกอบกุล ชำนาญหมอ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45048 ด.ญ.สุจิตรา ดัชถุยาวัตร 1/5  
2 45041 ด.ญ.วิรมณ ศรีแย้ม 1/5  
3 45021 ด.ช.ฐิติพงศ์ สอนภู่ 1/5  
4 44070 เด็กชายธนะรัชต์ ทรงฉลาด 2/3  
5 44053 เด็กชายกิตติวินท์ เตชประทักษ์ 2/3  
6 44134 เด็กชายกฤษณพล สุขดี 2/5  
7 44164 เด็กชายศุภางค์วิสิษฎ์ สง่ามั่งคั่ง 2/5  
8 44170 เด็กชายสุภัทรชัย พรหมบุตร 2/5  
9 44140 เด็กชายจุมพล ทิพย์โกสุม 2/5  
10 44167 เด็กชายสรวิศ ทวีสุข 2/5  
11 43718 เด็กหญิงกมลชนก สาคร 3/10  
12 43719 เด็กหญิงกฤติยา มณฑาทอง 3/10  
13 43746 เด็กหญิงพลอยไพลิน ลืมพิศ 3/10  
14 43821 เด็กหญิงจิรัชฌา คำตรงใจ 3/12  
15 43843 เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทะขัมมา 3/12  
16 43858 เด็กหญิงสิริกัลยา แจ่มประโคน 3/12  
17 43832 เด็กหญิงตรึงฤทัย บูรณ์เจริญ 3/12  
18 43912 เด็กหญิงไข่มุก กุลรัตน์ 3/12  
19 43815 เด็กหญิงกานต์ปรีญา หาดทอง 3/12  
20 43859 เด็กหญิงโศภิตา วิเศษ 3/12  
21 43819 เด็กหญิงจรรยารัตน์ พอกเพิ่มดี 3/12  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  13 คน