ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม A-MATH ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายนฤพนธ์ สายเสมา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44970 ด.ช.รัตนธรรม์ ปานทอง 1/3  
2 44965 ด.ช.ภัทรพงศ์ จินดาศรี 1/3  
3 45144 ด.ช.ณัฐพงศ์ ปัญญามัง 1/8  
4 45176 ด.ช.จิรพัฒน์ วาปีเก่า 1/9  
5 44022 เด็กชายฐิรพรรษ ปานทอง 2/2  
6 44032 เด็กชายปฏิภาณ พลอินทร์ 2/2  
7 44013 เด็กหญิงกรณิศ เกษแก้ว 2/2  
8 44049 เด็กชายสิรภพ โสกรรณิตย์ 2/2  
9 44017 เด็กหญิงจิตรลดา ศรีสูงเนิน 2/2  
10 44043 เด็กหญิงศศิประภา ศักดิ์ศิริ 2/2  
11 44030 เด็กชายนิติรัฐ แกล้วกล้า 2/2  
12 44033 เด็กชายปฐมพงศ์ กองศิริกุล 2/2  
13 44027 เด็กชายธีระวัฒน์ สายเสมา 2/2  
14 44020 เด็กชายชัชวาล ปัญญาพิมพ์ 2/2  
15 44161 เด็กหญิงมณฑิชา สุวรรณลา 2/5  
16 44151 เด็กหญิงนิปุณ ถมปัทม์ 2/5  
17 42288 น.ส.เบญจรัตน์ แสงอังคนาวิน 4/1  
18 42285 น.ส.บุญญรัตน์ แสงอังคนาวิน 4/1  
19 44823 น.ส.จุฑามาศ มาลัย 4/11  
20 44785 น.ส.ทิพวรรณ อุ่นใจดี 4/6  
21 42523 นายวัชรพล แก้วใส 4/6  
22 43224 นางสาวจิราภา ทองนำ 6/11  
23 43140 นางสาวอัลิปรียา บุญจิราพิพัฒน์ 6/3  
24 43964 นางสาวแก้วมังกร สราสำรวย 6/4  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  12 คน